Project

General

Profile

Đặt tên dự án như thế nào?

Nguyễn Quốc Tuyên
Added 4 months ago

Đặt theo công thức sau

"#" + số thứ tự + tên công ty hoặc tên dự án: Đối với các dự án triển khai cho khách hàng

"##" + Số thứ tự + tên dự án: Đối với dự án đang triển khai cho chính THCmedia