Project

General

Profile

Làm sao để nhận các phản hồi liên quan đến các Task?

Nguyễn Quốc Tuyên
Added 4 months ago

Các phản hồi sẽ được nhận thông qua các comment ở từng vấn đề (Cập nhật trang hoạt động của dự án)! hoặc liên hệ ở slack, email.

Leader sẽ phản hồi lại cho từng bạn để dễ dàng xem qua